INFORMACJA O – WYNIKAJĄCYCH Z NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA – ZMIANACH

W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH B2B, ZAWARTYCH

Z 3PLAY SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU

Zamość, dnia19.01.2021r.

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmieniły się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, konieczne jest wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych B2B – dalej jako „Umowa”. O zmianach informujemy przez publikację na naszej stronie www z uwagi na art. 146 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych oraz parametrów jakościowych świadczonych na Państwa rzecz usług. Postanowienia Umowy w zmodyfikowanym brzmieniu stosowane będą wobec Państwa po upływie jednego miesiąca od publikacji niniejszego komunikatu. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego komunikatu. Z uwagi na konieczność dostosowania Umowy do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Brak wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionych postanowień Umowy.

Poniżej przedstawiamy zmienione postanowienia Umowy:

 1. W § 3 po ust. 23 dodaje się ust. 24 o treści:

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, np.  pendrive (pamięć USB), twardy dysk, inny nośnik informatyczny, papier, płyta CD-ROM, płyta DVD, plik PDF.

 1. W § 6 ust. 3 przed aktualną treścią dodaje się:

Z zastrzeżeniem ust. 13,

 1. W § 6 po ust. 12 dodaje się ust. 13-15 o następującym brzmieniu:
  1. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nie określony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową.
  2. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 2, Dostawca usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na Trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
 1. Po automatycznym przedłużeniu Umowy, o którym mowa w ust. 2, Dostawca usług co najmniej jeden raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 1. Po § 12 dodaje się § 121 o tytule [PRAWO DO ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZY ZMIANIE DOSTAWCY] i treści:
  1. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.
  2. Dostawca usług wykonuje aktywację Usługi Internetowej w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia obowiązywania umowy łączącej Abonenta z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet.
  3. W przypadku rozwiązania Umowy, Dostawca usług jest zobowiązany świadczyć Usługę Internetową na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej nowej usługi.
  4. Uzgodnienie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, powinno nastąpić niezwłocznie na Trwałym nośniku.
  5. W przypadku rozwiązania Umowy, w ramach której Dostawca usług zapewniał Abonentowi dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od Dostawcy usług zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy.
  6. Za czynności związane z realizacją uprawnienia, o którym mowa w ust. 1-5 powyżej, Dostawca usług nie pobiera opłat od Abonenta.
  7. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, o której mowa w ust. 1-4, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy usług:
   1. a jest on dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone Usługi, liczonej według faktur z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych;
   2. a jest on nowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie usługi świadczone Abonentowi przez dotychczasowego dostawcę usług, liczonej według faktur tego dostawcy z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.
  8. Strony wyłączają możliwość dochodzenia przez Abonenta od Dostawcy usług odszkodowania przewyższającego wysokość kwot, o których mowa w ust. 7 powyżej.

Ponadto, w związku z nowelizacją przepisów, będą Państwo mogli przenieść swój numer telefonu do istniejącej sieci innego operatora także po rozwiązaniu zawartej z nami Umowy, przez okres jednego miesiąca od daty rozwiązania Umowy.