Dotacje UE

We wrześniu 2012 roku przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez Lubelską Agencję Wspierania przedsiębiorczości: dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 RPO WL 2007-2013, wtedy wniosek o dofinansowanie został przekazany do ponownej oceny formalnej.

Po kilku protestach i przeprowadzonych korektach wniosku o dofinansowanie, które zostały złożone / naniesione w 2013 roku, udało nam sie uzyskać wystarczająca liczbę punktów dla projektów dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 RPO WL 2007-2013 (Lista uwzględniająca wniosek poddany ocenie merytorycznej po cofnięciu do ponownej oceny formalnej, skierowany do oceny merytorycznej w wyniku uznania przez LAWP protestu za zasadny od etapu oceny formalnej) – Działanie 1.1 RPO WL 2007-2013, Konkurs 07/RPOWL/l.1/2012.

Jednocześnie pragniemy poinformować,że firma 3PLAY Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Hrubieszowska 34b, 22-400 Zamość realizuje projekt pt. Innowacyjne wprowadzenie wdrażające nowe i konkurencyjne usługi na rynku ogólnopolskim. Dofinansowanie zostało uzyskane za pośrednictwem Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin w ramach Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzędsiębiorstw ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W celu informowania opinii publicznej o przyznanym dofinansowaniu w siedzibie firmy 3PLAY Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Hrubieszowska 34b, 22-400 Zamość została umieszczona tablica informacyjna, która po zakończeniu projektu będzie pełnić rolę stałej tablicy pamiątkowej. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej spółki 3PLAY w początkowym okresie jej rozwoju i uzyskanie przez nią mocnej pozycji konkurencyjnej na rynku. Realizacja projektu pozwoli na rozwój spółki wyrażający się wzrostem obrotów i zysku w efekcie wprowadzenia nowej technologii, która umożliwi zaoferowanie nowych usług i zaspokoją rynkowy popyt.

Cel ogólny będzie realizowany przez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

  1. zaoferowanie dwóch nowych usług dotyczących usługi przesyłu teleinformatycznego oraz telewizji IP,
  2. zastosowanie nowej i innowacyjnej na poziomie światowym technologii GPON – Gigabit Passive Optical Network do przesyłu za pośrednictwem światłowodów, zapewniającej szybkie i bezawaryjne usługi Wnioskodawcy,
  3. zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, którzy będą dysponować wiedzą i umiejętnościami na wysokim poziomie,
  4. utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji po zakończeniu realizacji projektu dzięki zapewnieniu finansowania z funduszy europejskich,
  5. ochrona środowiska poprzez redukcję C02 na skutek mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ograniczenie elektroniki przeznaczonej do utylizacji w wyniku zastosowania ekologicznej technologii GPON.

Osiągnięcie w/w celów szczegółowych projektu przyczyni się do wprowadzenia w przedsiębiorstwie dwóch nowych produktów/usług, a co za tym idzie zrealizowania wskaźników rezultatu projektu.


Całkowita wartość projektu: 544 217,19 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 247 194,53 zł


Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego można uzyskać:

a) w Internecie:


www.rpo.lubelskie.pl &nbspwww.lawp.lubelskie.pl

b) w punktach informacyjnych:

1. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b
20- 151 Lublin
tel. 81 44 16 738 / 800 888 776 (BEZPŁATNA INFOLINIA) faks. 81 44 16 740,
e-mail:drpo@lubelskie.pl,
www.rpo.lubelskie.pl

2. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14
21- 500 Biała Podlaska
tel.: 83 343 58 44
e-mail:biała@lubelskie.pl,

3. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie
ul. Plac Niepodległości 1
22- 100 Chełm
tel.: 82 56 51 921
e-mail: chelm@lubelskie.pl, chelm@feu.lubelskie.pl,

4. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu
ul. Partyzantów 94
22-400 Zamość
tel.: 84 63 80 267
e-mail: zamosc@lubelskie.pl,zamosc@feu.lubelskie.pl,

5. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
e-mail: lawp@lubelskie.pl,
www.lawp.lubelskie.pl
tel. 81 46 23 800 – sekretariat
faks. 81 46 23 840

Punkt Informacyjny LAWP: tel.: 81-46-23-831 lub 81-46-23-812